TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KIM THÀNH

Bệnh viện đa khoa Kim Thành

Trang chủHome | Sitemap | Hỏi đáp Tiếng Việt Tiếng Anh

Cấp cứu 24/7

02203.720.115

Đường dây nóng

0912.272.164

 • 20906_10577_130307071514_5l

Quy trình hệ thống chất lượng ISO

Quy trình hệ thống ISO 9001:2008
Sử dụng quy trình nào. Anh/chị nhấn vào mã quy trình để tải về.
STT
TÊN VĂN BẢN
MÃ HIỆU QT
BIỂU MẪU FILE EXCEL (nếu có)
 
  I. Quy trình hệ thống quản lý chất lượng
1.       
QT xây dựng/ sửa đổi và ban hành tài liệu HTQLCL
QT.01.HT  
2.       
QT quản lý hồ sơ HTQLCL
QT.02.HT  
3.       
QT đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng và xem xét của lãnh đạo bệnh viện
QT.03.HT  
4.       
QT thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến HTQLCL
QT.04.HT  
               
   II. Quy trình tác nghiệp chung toàn bệnh viện
5.       
QT xử lý công văn đi và đến tại Bệnh viện Bạch Mai
QT.05.HT  
6.       
QT thanh toán chi phí
QT.06.HT  
7.       
QT tiếp nhận và xử lý khiếu nại của bệnh nhân
QT.07.HT  
8.       
QT đánh giá sự hài lòng của người bệnh
QT.08.HT  
9.       
QT tuyển dụng lao động
QT.09.HT  
10.  
QT đào tạo lại cho cán bộ nhân viên bệnh viện
QT.10.HT  
11.  
QT quản lý, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị
QT.11.HT  
12.  
QT quản lý vật tư trang thiết bị y tế
QT.12.HT  
13.  
QT quản lý công tác trực tại bệnh viện
QT.13.HT  
14.  
QT quản lý công tác chăm sóc và điều trị người bệnh tại các khoa lâm sàng
QT.14.HT  
15.  
QT bình bệnh án
QT.15.HT  
16.  
QT tổ chức hội chẩn chuyên môn
QT.16.HT  
17.  
QT xử lý sự cố chuyên môn
QT.17.HT  
18.  
QT kiểm thảo tử vong
QT.18.HT  
19.  
QT lập kế hoạch
QT.19.HT  
20.  
QT xây dựng và cập nhật tài liệu chuyên môn
QT.20.HT  
21.  
QT tổ chức họp, hội thảo, hội nghị chuyên mônkỹ thuật
QT.21.HT  
22.  
QT giải quyết chế độ BHYT cho bệnh nhân cấp cứu
QT.22.HT  
23.  
QT quản lý và sử dụng thuốc GLIVEC QT.23.HT BM QT.23.HT
24.  
QT thu và nộp viện phí QT.24.HT BM QT.24.HT
25.  
QT hoàn trả viện phí cho BN ngoại trú QT.25.HT BM QT.25.HT
26.  
QT quản lý thuốc tủ trực QT.26.HT  
27.  
QT bình phiếu chăm sóc QT.27.HT  
28.  
QT sửa chữa, khắc phục sự số QT.28.HT BM QT.28.HT
29.  
QT quản lý vật tư tiêu hao y tế QT.29.HT  
30.  
QT cử cán bộ viên chức đi công tác và học tập trong và ngoài nước QT.30.HT  
31.  
QT xét thi đua, khen thưởng tại BVBM QT.31.HT  
32.  
QT đăng ký, phê duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở QT.32.HT  
33.  
QT nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở QT.33.HT  
34.  
QT báo ăn và cung cấp suất ăn cho người bệnh nằm nội trú QT.34.HT  
35.  
QT thanh toán chế độ ăn, uống của người bệnh
nằm viện
QT.35.HT  
36.  
QT quản lý tập trung đồ vải y tế QT.36.HT  
37.  
QT quản lý tập trung dụng cụ y tế QT.37.HT BM QT.37.HT
38.  
QT quản lý bông, băng, gạc và hóa chất khử khuẩn QT.38.HT  
39.  
QT quản lý chất thải rắn y tế QT.39.HT  
40.  
QT triển khai vệ sinh tay trong bệnh viện QT.40.HT  
41.  
QT kiểm tra, giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn QT.41.HT  
42.  
QT giám sát vi sinh môi trường bệnh viện QT.42.HT  
43.  
QT giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện QT.43.HT  
44.  
QT đào tạo kiểm soát nhiễm khuẩn cho mạng lưới viên kiểm soát nhiễm khuẩn của BVBM QT.44.HT  
45.  
QT phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn vết mổ QT.45.HT  
46.  
Quy định viết báo cáo đề tài NCKH cấp cơ sở tại BVBM QĐ.01.HT  
47.  
Hướng dẫn bàn giao trực điều dưỡng tại khoa HD.01.HT BM HD.01.HT
48.  
Hướng dẫn thực hiện tiêm an toàn HD.02.HT  


 
Quy trình hệ thống ISO 9001:2008
Sử dụng quy trình nào, anh/chị nhấn vào mã quy trình để tải về. A.    Danh mục các văn bản và quy trình Hệ thống

STT Văn bản hệ thống Mã hiệu
1 Mục tiêu chất lượng bệnh viện MTCL
2 Chính sách chất lượng bệnh viện CSCL
3 Sổ tay chất lượng STCL
4 QT kiểm soát tài liệu HTQLCL QT.01.HT
5 QT quản lý hồ sơ HTQLCL QT.02.HT
6 QT đánh giá nội bộ HTQLCL và xem xét của lãnh đạo BV QT.03.HT
7 QT thực hiện HĐ khắc phục, phòng ngừa và cải tiến HTQLCL QT.04.HT


STT Quy trình hệ thống Mã hiệu QT File Excel
 1 Quy định viết báo cáo đề tài NCKH cấp cơ sở tại BVBM QĐ.01.HT  
 2 Quy định hủy tài sản VT-TTBYT Đang cập nhật  
 3 Quy định vận chuyển BN an toàn Đang cập nhật  
 4 Hướng dẫn bàn giao trực điều dưỡng tại khoa HD.01.HT  
 5 Hướng dẫn thực hiện tiêm an toàn HD.02.HT  
 6 QT xử lý công văn đi và đến tại Bệnh viện Bạch Mai QT.05.HT  
 7 Quy trình thanh toán chi phí Đang cập nhật  
 8 QT tiếp nhận và giải quyết kiến nghị, đề nghị QT.07.HT  
 9 Quy trình đánh giá sự hài lòng của người bệnh QT.08.HT  
 10 Quy trình tuyển dụng lao động QT.09.HT  
 11 QT đào tạo lại cho cán bộ nhân viên bệnh viện QT.10.HT  
 12 QT quản lý, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị QT.11.HT  
 13 QT quản lý vật tư trang thiết bị y tế Đang cập nhật  
 14 QT quản lý công tác trực tại bệnh viện QT.13.HT  
 15 QT quản lý công tác chăm sóc và điều trị NB tại các khoa lâm sàng QT.14.HT  
 16 QT bình bệnh án QT.15.HT  
 17 QT tổ chức hội chẩn chuyên môn Đang cập nhật  
 18 QT xử lý sự cố chuyên môn QT.17.HT  
 19 QT kiểm thảo tử vong QT.18.HT  
 20 QT lập kế hoạch QT.19.HT  
 21 QT xây dựng và cập nhật tài liệu chuyên môn QT.20.HT  
 22 QT tổ chức họp, hội thảo, hội nghị chuyên môn kỹ thuật QT.21.HT  
 23 QT giải quyết chế độ BHYT cho bệnh nhân cấp cứu Đang cập nhật  
 24 QT quản lý và sử dụng thuốc GLIVEC QT.23.HT BMQT.23.HT
 25 QT thu và nộp viện phí QT.24.HT BMQT.24.HT
 26 QT hoàn trả viện phí cho BN ngoại trú QT.25.HT BMQT.25.HT
 27 QT quản lý thuốc tủ trực QT.26.HT  
 28 QT bình phiếu chăm sóc QT.27.HT  
 29 QT sửa chữa, khắc phục sự số QT.28.HT BMQT.28.HT
 30 QT quản lý vật tư tiêu hao y tế QT.29.HT  
 31 QT cử CBVC đi công tác và học tập trong và ngoài nước QT.30.HT  
 32 QT xét thi đua, khen thưởng tại BVBM QT.31.HT  
 33 QT đăng ký, phê duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở QT.32.HT  
 34 QT nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở QT.33.HT  
 35 QT báo ăn và cung cấp suất ăn cho người bệnh nằm nội trú QT.34.HT  
 36 QT thanh toán chế độ ăn, uống của người bệnh nằm viện QT.35.HT  
 37 QT quản lý tập trung đồ vải y tế QT.36.HT  
 38 QT quản lý tập trung dụng cụ y tế QT.37.HT BMQT.37.HT
 39 QT quản lý bông, băng, gạc và hóa chất khử khuẩn QT.38.HT  
 40 QT quản lý chất thải rắn y tế QT.39.HT  
 41 QT triển khai vệ sinh tay trong bệnh viện QT.40.HT  
 42 QT kiểm tra, giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn QT.41.HT  
 43 QT giám sát vi sinh môi trường bệnh viện QT.42.HT  
 44 QT giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện QT.43.HT  
 45 QT đào tạo KSNK cho mạng lưới viên KSNK của BVBM QT.44.HT  
 46 QT phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn vết mổ QT.45.HT  
 47 QT giao ban điều dưỡng trưởng bệnh viện QT.46. HT  
 48 QT cập nhật giá trên phần mềm thanh toán viện phí trong bệnh viện Đang cập nhật  
 49 QT thẩm định, phê duyệt giá dịch vụ y tế QT.48.HT  
 50 QT hủy thiết bị máy tính máy in trong BV QT.49.HT  
 51 QT thủ tục thanh toán cho BN ra viện QT.50.HT  
 52 QT sử dụng thử vật tư tiêu hao QT.51.HT  
 53 QT lĩnh và cấp phát thuốc tại các đơn vị lâm sàng QT.52. HT  
 54 QT giao ban điều dưỡng tại các đơn vị lâm sàng QT.53.HT  
 55 QT điều dưỡng trưởng khoa đi buồng tại các đơn vị LS QT.54.HT BMQT.54.HT
 56 QT quản lý thuốc tủ trực tại các đơn vị lâm sàng QT.55.HT  
 57 QT thủ tục thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình QT.56.HT  
 58 QT hủy tài sản, vật tư (thuộc quản lý của phòng HCQT) QT.57.HT  
 59 QT rà soát, tính chi phí KCB của NB có thẻ BHYT QT.58.HT BMQT.58.HT
 60 QT xét duyệt đề tài thử nghiệm lâm sàng QT.59.HT  
 61 QT thẩm định sửa đổi bổ sung đề cương nghiên cứu TNLS QT.60.HT  
 62 QT dự trù va lĩnh máu và chế phẩm máu QT.61.HT  
 63 QT đổi trả lại máu- chế phẩm máu QT.62.HT  
 64 QT tiếp nhận và giải quyết tố cáo trong khám bệnh, chữa bệnh QT.63.HT  
 65 QT tiếp nhận và giải quyết khiếu nại trong khám bệnh, chữa bệnh QT.64.HT  
 66 QT xử lý sự cố trong truyền máu QT.65.HT  
 
Quy trình ISO 15189
Sử dụng quy trình nào. Anh/chị nhấn vào mã quy trình để tải về.Sử dụng quy trình nào. Anh/chị nhấn vào mã quy trình để tải về.
TT TÊN VĂN BẢN MÃ HIỆU QT BIỂU MẪU FILE EXCEL (nếu có)
 1 Qui trình lấy máu xét nghiệm Hóa Sinh   File đính kèm
 2 Qui định trả kết quả xét nghiệm Hóa Sinh   File đính kèm
 3 Qui trình nhận bệnh phẩm Huyết Học   File đính kèm
 4 Qui trình trả kết quả xét nghiệm Huyết Học   File đính kèm
 5 Qui định trả kết quả xét nghiệm Vi Sinh   File đính kèm
 • « Quay lại


 • Các tin liên quan khác

  Đăng nhập nội bộ

  Phác đồ điều trị

  THÔNG TIN HỮU ÍCH

  Tuyển dụng nhân sự

  Góc tri ân

  Liên hệ gửi câu hỏi

  Mã xác nhận    Captcha
  Nhập mã xác nhận
   

  Video

  Thư viện ảnh

  Thư viện ảnh

  Liên kết website

  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  Hỗ trợ trực tuyến

  Hotline : 02203.720.115

  Tư vấn 1
  Tư vấn 2

  Thống kê truy cập